Program Hakkında

Bu programımız Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğünün talebi üzerine Yüksekokulumuz bünyesinde 2017-2018 eğitim -öğretim yılında açılmıştır.
Programa kayıtlı 59 öğrencimiz bulunmaktadır.
 

Programın Amacı

İnfaz ve koruma memurları, ceza infaz kurumları ve çocuk eğitim evlerinde (çocuk ıslahevi) barındırılan tutuklu ve hükümlülerin güvenlik, barınma, sağlık, eğitim gibi ihtiyaçlarını karşılayan, tutuklu ve hükümlülerin topluma kazandırılmasında rol oynayan, bununla birlikte denetimli serbestlik müdürlüklerinde hükümlülerin denetim ve izlenmesinde görev alan meslek elemanı yetiştirmekdir. Ceza infaz kurumlarında ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde istihdam edilecek ve ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücüne sahip bireyler yetiştirmek bu programın amacıdır. 

Kayıt Kabul Şartları

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir.

Mezuniyet Koşulları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 120’dir. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Mezunların İstihdam Alanı

Mezun Olanların İstihdam Alanları; Adalek Bakanlığı, Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğüne Bağlı Ceza infaz kurumlarında ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde “İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri” memuru olarak istihdam edilecektirler.
 

Program Yeterlilikleri

PY1:Genel Hukukun temel kavramlarını ve başlıca hukuk disiplinlerinin temel özelliklerini sıralar.
PY2:Ceza ve İnfaz Hukuku kavramlarını ve temel özelliklerini ve uygulamasında karşılaşılan sorunları sıralar.
PY3: Tutuklu ve Hükümlüler ile ilgili karşılaşılan temel sorunların bilgisine sahiptir.
PY4: Devlet memurlarının görev ve sorumlulukları, etik değerleri, UYAP sisteminin ceza ilişkin yazılımlarını, Suç ve suçluluğa ilişkin kriminolojik özellikleri, Ceza sistemindeki güvenlik unsurlarını bilir.
PY5: Adli hizmetler alanında ihtiyaçları karşılayıcı temel bilgileri kullanmalarını sağlayacak becerileri kazanır.
PY6: Ceza İnfaz kurumlarında UYAP sistemini kullanır.
PY7: Ceza İnfaz sistemiyle ilgili olarak temel infaz bilgilerinden hareketle açık olan infaz sorunlarını çözer.
PY8: Hükümlü ve tutukluları teslim alıp odalarına yerleştirir.
PY9: Genel idare uygulamaları ve infaz işlemlerine ilişkin ilgili defterli tutar ve iş yurtlarına ilişkin belge ve defterli düzenler.
PY10: Ceza İnfaz Hukuku alanına ilişkin temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
PY11: Sorumluluğu altında çalışan ekip arkadaşlarının bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütür.
PY12: Ceza İnfaz sorunlarına ilişkin bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
PY13: Öğrenimini bir üst seviye olan hukuk lisans eğitim düzeyine ya da adalet yardımcı hizmetlerine yönlendirir.
PY14: Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanır.
PY15: İnfaz ve Güvenlik hizmetlerini temel kavram ve sorunlarıyla ilgili sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini meslektaşlarına yazılı ve sözlü olarak aktarır.
PY16: İnfaz alanına ilişkin temel konularda düşüncelerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
PY17: Ceza ve İnfaz Hukuk alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
PY18: Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak alanındaki bilgiler izler ve meslektaşlarıyla iletişim kurar.
PY19: Demokrasi, laiklik, insan hakları, sosyal devlet ve hukukun üstünlüğü gibi anayasal değerde temel ilkelerin önemi ve vazgeçilmezliğinin bilincine vararak bu ilkeleri benimser.
PY20: Mesleğinin gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışı bilincine sahiptir.
PY21: Ceza ve İnfaz alanında sorunların çözümüne yönelik olarak sorumluluğu altında çalışanları yönetebilir.
PY22: Güvenlik hizmetleri alanı ile ilgili farklı disiplinler ile müşterek çalışabilir.
PY23: Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, meslek sağlığı ve güvenliği konuların da yeterli bilince sahiptir.
PY24: Yetişkin, genç ve çocuk hükümlü/tutukluların psikolojik yapısına uygun davranır.

 

Ders Programı & AKTS Kredileri

DERSLER

Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat U.Kredi AKTS
AIG101 Temel Bilgi Teknolojileri I Evet Evet 2 + 2 3 4
AIG103 Genel Hukuk Evet Evet 4 + 0 4 6
AIG105 Devlet Teşkilatı Ve Bakanlık Teşkilatı Yapısı Evet Evet 4 + 0 4 8
AIG107 Meslek Etiği Evet Evet 2 + 0 2 2
AIG109 Ceza İnfaz Kurumlarında İnsan Hakları Evet Evet 2 + 0 2 4
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Evet Evet 2 + 0 2 1
TDİ101 Türk Dili I Evet Evet 2 + 0 2 1
UYM101 Üniversite Yaşamına Uyum Evet Hayır 0 + 0 0 0
SECYAB1YY 1. Yy Yabancı Dil Grubu Hayır Evet 4 + 0 4 2
GENELSOSSEC1YY Genel Sosyal Seçmeli Dersler 1.Yy Hayır Evet 0 + 2 0 2
 
1. Yarıyıl Seçmeli Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat U.Kredi AKTS
GUS109 Müzik Hayır Evet 0 + 2 0 2
GUS107 Resim Hayır Evet 0 + 2 0 2
HYK103 Heykel Hayır Evet 0 + 2 0 2
BED103 Beden Eğitimi Hayır Evet 0 + 2 0 2
SSD151 Voleybol Hayır Evet 0 + 2 0 2
SSD155 Futbol Hayır Evet 0 + 2 0 2
SSD165 Yüzme Hayır Evet 0 + 2 0 2
SSD169 Doğa Sporları Hayır Evet 0 + 2 0 2
SSD179 Masa Tenisi Hayır Evet 0 + 2 0 2
RTS289 Diksiyon Hayır Evet 0 + 2 0 2
RTS287 Fotoğrafçılık Hayır Evet 0 + 2 0 2
GUS123 Halk Oyunları Hayır Evet 0 + 2 0 2
GUS131 Drama Hayır Evet 0 + 2 0 2
GUS135 Türk Halk Müziği Hayır Evet 0 + 2 0 2
GUS139 Türk Sanat Müziği Hayır Evet 0 + 2 0 2
GUS143 Bağlama Hayır Evet 0 + 2 0 2
GUS151 İşaret Dili Hayır Evet 0 + 2 0 2
YDİ101 Temel Yabancı Dil (İngilizce) Hayır Evet 4 + 0 4 2
YDA101 Temel Yabancı Dil (Almanca) Hayır Evet 4 + 0 4 2
YDF101 Temel Yabancı Dil (Fransızca) Hayır Evet 4 + 0 4 2
 
Toplam : 23 30

DERSLER

Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat U.Kredi AKTS
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Evet Evet 2 + 0 2 1
TDİ102 Türk Dili II Evet Evet 2 + 0 2 1
AIG102 Temel Bilgi Teknolojileri-II Evet Evet 2 + 2 3 1
AIG104 Kamu Personeli Mevzuatı Evet Evet 2 + 0 2 2
AIG106 Ceza İnfaz Kurumu Güvenliği Evet Evet 2 + 2 3 6
AIG108 Mesleki Müdahale Teknik Ve Takdikleri Evet Evet 2 + 2 3 6
AIG110 Genel Hukuk-II Evet Evet 2 + 0 2 3
AİG114 PSİKOLOJİ Evet Evet 4 + 0 4 8
SECYAB2YY 2.Yy Yabancı Dil Grubu Hayır Evet 4 + 0 4 2
 
2. Yarıyıl Seçmeli Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat U.Kredi AKTS
YDİ102 Temel Yabancı Dil (İngilizce) Hayır Evet 4 + 0 4 2
YDA102 Temel Yabancı Dil (Almanca) Hayır Evet 4 + 0 4 2
YDF102 Temel Yabancı Dil (Fransızca) Hayır Evet 4 + 0 4 2
 
Toplam : 25 30

DERSLER

Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat U.Kredi AKTS
AIG201 Ceza İnfaz Kurumu Yönetimi Evet Evet 4 + 0 4 6
AIG203 İnfaz Hukuku Evet Evet 4 + 0 4 6
AIG205 Uyap Evet Evet 2 + 2 3 4
AIG209 Ekip Çalışması Evet Evet 2 + 0 2 2
ADAMESSEC3YY Adalet 3.Yy Mesleki Seçmeli Dersler Hayır Evet 4 + 0 4 4
AİG241 STAJ Evet Evet 0 + 0 0 8
 
3. Yarıyıl Seçmeli Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat U.Kredi AKTS
AIS201 Temel Hak Ve Özgürlüklerin Korunması Hayır Evet 2 + 0 2 2
AIS203 Mali Hukuk Bilgisi Hayır Evet 2 + 0 2 2
AIS205 Mahkumun Kişilik Hakları Ve Korunması Hayır Evet 2 + 0 2 2
AIS207 İş Sağlığı Ve Güvenliği Hayır Evet 2 + 0 2 2
AIS209 Genel Muhasebe Hayır Evet 2 + 0 2 2
AIS211 Avukat Ve Cezaevi İlişkileri Hayır Evet 2 + 0 2 2
 
Toplam : 17 30

DERSLER

Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat U.Kredi AKTS
AIG202 Ceza İnfaz Kurumlarında Psikososyal Yaklaşımlar Evet Evet 4 + 0 4 6
AIG204 Yazılı Anlatım Türleri Ve Doküman Yönetimi Sistemi Evet Evet 2 + 0 2 3
AIG206 İletişim Evet Evet 2 + 0 2 3
AIG208 Kriminoloji Evet Evet 4 + 0 4 6
AIG210 Ceza Muhakemesi Hukuku Evet Evet 4 + 0 4 8
ADAMESSEC4YY Adalet 4.Yy Mesleki Seçmeli Dersler Hayır Evet 4 + 0 4 4
 
4. Yarıyıl Seçmeli Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat U.Kredi AKTS
AIS202 Denetimli Serbestlik Hayır Evet 2 + 0 2 2
AIS204 Kamu Harcamaları Hukuku Bilgisi Hayır Evet 2 + 0 2 2
AIS206 İnsan Hakları İhlallerine Karşı Başvuru Mekanizmaları Hayır Evet 2 + 0 2 2
AIS208 Vesayet Hukuku Bilgisi Hayır Evet 2 + 0 2 2
AIS210 İşletme Hukuku Bilgisi Hayır Evet 2 + 0 2 2
AIS212 Klavye Kullanımı Hayır Evet 2 + 0 2 2
 
Toplam : 20 30