Azami Öğrenim Süresini Tamamlayan ve İki Ek Sınav Hakkı Verilen
Öğrencilere İlişkin Yapılacak İşlemler

27 Eylül 2021 ile 06 Ekim 2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantılarında
alınan Kararlar kapsamında Covid-19 Pandemi koşulları dikkate alınarak 2021-2022
Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılında bir defaya mahsus uygulanacak olan işlemler aşağıda
belirtilmiştir:

2. Ön lisans programına kayıtlı iken, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021
Eğitim-Öğretim yılı sonunda azami süre sonu nedeniyle ilişiği kesilen öğrenciler ile hiç
almadığı ders/dersleri, başarısız ders/dersleri ve AKTS kredisi açığı bulunan
öğrencilerin yapılacak olan ek sınavlara girebilmeleri için 31 Ocak 2022 Pazartesi
günü mesai bitimine kadar Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşleri Birimine başvuru
yapmaları gerekmektedir.

Azami Süre Sonu Ek Sınav Tarihleri
Birinci Ek Sınav : 07-11 Şubat 2022
İkinci Ek Sınav : 21-25 Şubat 2022

3. Doğrudan sınav yapılmayıp yarıyıl içi çalışmalarına göre başarı notu verilen, proje,
laboratuvar, atölye çalışmaları, pratik çalışmalar, stajlar, arazi üzerinde uygulamalar,
seminerler, sadece uygulamalı olan ve benzeri nitelikteki dersler için ek sınav hakkı
verilmez; a) Birinci ve ikinci ek sınavlar sonucunda; doğrudan sınav yapılmayıp yarıyıl içi
çalışmalarına göre başarı notu verilen dersler dahil (proje, seminer, staj, klinik
uygulama gibi) ders sayısı altı (6) ve üzeri olan öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri
kesilir.
b) Azami öğrenim süresi sonunda; doğrudan sınav yapılmayıp yarıyıl içi
çalışmalarına göre başarı notu verilen dersler dahil (proje, seminer, staj, klinik
uygulama gibi) ders sayısı altı (6) ve üzeri olan öğrenciler ek sınav haklarından
yararlanamazlar ve Üniversite ile ilişikleri kesilir.
4. Ek sınavlardan alınan notlar tek başına değerlendirilir ve harf notuna çevrilir.
5. Birinci ve ikinci ek sınavlar sonunda hiç almadığı ve/veya başarısız olduğu ve /veya
doğrudan sınav yapılmayıp yarıyıl içi çalışmalarına göre başarı notu verilen dersler
dâhil olmak üzere mezuniyeti için öğretim programlarında yer alan en az iki (2), en
fazla beş (5) dersi kalan öğrencilere üç yarıyıl, ek sınavlara girmeden beş (5) dersi
bulunan öğrencilere dört yarıyıl ek süre verilir.
6. a) Azami süresi sonunda başarısız ders sayısı bir (1) olan öğrencilere sınırsız sınav
hakkı verilir. Ancak bu öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
b) Birinci ve ikinci ek sınavlar sonunda başarısız ders sayısını bir (1)’e indiren
öğrencilere sınırsız sınav hakkı verilir. Ancak bu öğrenciler, öğrencilik haklarından
yararlanamazlar.
7. Ders sayısını bir (1)’e indiren ve sınırsız sınav hakkı bulunan öğrencilerin akademik
takvimde ilan edilen tarihlerde derse kayıt yaptırmaları gerekir. Bu öğrenciler, katkı
payı/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak sınav hakkı dışındaki diğer
öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
8. Beşinci maddeye göre ek süre verilen öğrencilerin, Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve
Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre akademik takvimde ilan edilen
tarihlerde derslere kayıt yaptırmaları ve sınavlara girmeleri zorunludur. Bu derslerden
sadece uygulamalı olan derslere, daha önce hiç alınmamış derslere ve alıp sınava girme
hakkı elde edilmemiş derslere devam zorunluluğu vardır.
9. Beşinci maddeye göre ek süre verilen öğrenciler, ilgili yarıyıl/yarıyılların katkı
payı/öğrenim ücretini ödemek zorundadır. Bu öğrenciler, öğrencilik haklarından
yararlanırlar.
10. Sınırsız sınav hakkı bulunan öğrenciler, açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak
toplam üç eğitim-öğretim yılı girmemeleri durumunda, sınırsız sınav haklarından
vazgeçmiş sayılırlar ve bu durumdaki öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.
11. Birinci ek sınavda başarılı olan öğrenciler, not yükseltmek amacıyla aynı dersin ikinci
ek sınavına giremezler. Birinci ek sınav hakkını kullanmayan öğrenciler, ikinci ek sınav
hakkını kullanabilirler. Birinci ve ikinci ek sınavlar için mazeret sınavı yapılmaz.
12. İlan edilen tarihlerde ek sınavlara girmeyen öğrenciler bu haklarını kullanmış sayılırlar.
13. Bu esaslarda hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile
Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararları uygulanır.

Not:
1- 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı ve sonrasında azami süre sonu nedeni ile ilişiği
kesilen öğrencilerden ilgili yılların akademik takvimlerinde belirtilen ek sınavlara
girme hakkı bulunan ön lisans programı öğrencileri 07-11 Şubat 2022 ve 21-25
Şubat 2022 tarihlerinde yapılacak olan ek sınavlardan yararlanamazlar.
2- Müfredatındaki dersleri başarı ile tamamlayıp mezuniyet için başarması gereken
toplam AKTS kredisini sağlayamayan öğrenciler de iki ek sınavdan
yararlanabilecektir.