Mezuniyete üç ders sınavı, Sınav takvimine göre 31 Ocak – 1 Şubat 2018 tarihleri arasında sınav başvuruları alınacaktır. 3-7 şubat 2018 tarihleri arasında da 3 ders sınavları gerçekleştirilecektir.
MADDE 33 – (1) Mezuniyete üç ders sınavı, sınava girme hakkını kazanmış olup son yarıyıldaki/yıldaki başarısız öğrencilere tanınır.
(2) Kayıtlı olduğu programın, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında açılan dersler dâhil, devamı alınarak başarısız olunan en çok üç ders dışındaki derslerini bu Yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve programa ilişkin tüm yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezuniyete üç ders sınavına girebilirler.
(3) Mezuniyete üç ders sınavına girebilmek için öğrenciler son iki yarıyılın birinde ilgili derse/derslere kayıt yaptırmış olmalıdır. İlgili yönetim kurulu kararıyla değişim programı, kayıt dondurma gibi izinli sayılan süreler bu süreye dâhil değildir.
(4) Mezuniyete üç ders sınav hakkını kullanıp başarısız olan öğrencilerin, tekrar mezuniyete üç ders sınav hakkını kullanabilmeleri için söz konusu ders/derslerin açıldığı ilk yarıyılda kayıt yaptırmaları gerekir. Devamı alınarak başarısız olunan dersler için öğrenciler tekrar mezuniyete üç ders sınav hakkını kullanabilir.
(5) Mezuniyete üç ders sınavına hakkını kullanmak isteyen öğrenciler, bütünleme sınav sonuçlarının ilanından sonra beş gün içinde birimlerin öğrenci işleri bürosuna dilekçeyle başvururlar. Öğrencinin durumu incelendikten sonra, öğrenciye ve dersin öğretim elemanına/elemanlarına üç ders sınavı açılacağı birim tarafından bildirilir.
(6) Öğrenciler mezuniyete üç ders sınavı sonucunda mezuniyet için gerekli olan 2,00 ortalamayı sağlamalıdır.
(7) Mezuniyete üç ders sınavı Tıp ve Veteriner Fakültesinde ön hekimlik eğitimi öncesi açılır.
(8) Mezuniyete üç ders sınavlarından alınan puan ilgili ders için ders başarı notu olarak değerlendirilir.