STAJ SIRASINDA İŞ KAZASI VUKUU DURUMUNDA
İZLENMESİ ZORUNLU PROSEDÜR

 5510 sayılı SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU’nun 13. Maddesinde
“iş kazası

  • Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,
  • İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle,
  • Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
  • Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,
  • Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında,

meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hâle getiren olay” olarak tanımlanmıştır.
Aynı maddede iş kazasının bildirilmesi zorunluluğu getirilmiş olup yukarıda tanımı verilen bir iş kazasının işyerlerinde yüksek öğrenimleri sırasında staja tabi tutulan stajyer öğrencilerimiz bakımından meydana gelmesi durumunda, iş kazası bildiriminin, meslek yüksekokulumuz tarafından (iş kazasının yüksekokulumuz kontrolü dışındaki bir işyerinde meydana gelmiş olması nedeniyle!), iş kazasının yüksekokulumuzca öğrenildiği tarihten itibaren üç iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılması zorunludur.
Böyle bir durumda yüksekokulumuz iş kazası ve meslek hastalığı bildirgesi ile doğrudan ya da taahhütlü posta ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirimde bulunarak tarafınız hakkında Kısa Vadeli Sigorta-İş Kazası Sigortası Hükümleri uyarınca işlem yapılması için devreye girebilecektir.
Bu durum nedeniyle staj yaptıkları süre zarfında iş kazası geçiren öğrencilerimizin söz konusu iş kazasının ardından yüksekokulumuza bu durumu tevsik eden belgeler ile birlikte bu hususta bir dilekçe ile ivedilikle başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Bu başvuru söz konusu dilekçe ve eki belgelerin elden teslim edilmesi suretiyle olabileceği gibi bu dokümanın faks (0312 3196005) yoluyla yüksekokulumuza gönderilmesi suretiyle olabilir.
Herhangi bir hak kaybına uğramamanız ve yüksekokulumuzun mali sorumluluğunun önlenmesi açısından gereği hususunda bilgilerinizi önemle rica ederiz.

YÜKSEKOKUL YÖNETİMİ