Değerli Arkadaşlar,
2013 Yılı Zorunlu Yaz Stajı Uygulamasına ait nihai liste alta bulunmaktadır. Daha önce yayımlamış olduğumuz ön listede bir çok öğrencimizin eksik ya da yanlış evrakları olmuştu. Evrakların yeniden düzenleyip gönderen öğrencilerimiz yeni listede bunların düzeltildiğini görmüş olacaklardır. Fakat halen eksiklerini tamamlamayan birkaç öğrencimize son uyarımız Staj Listesinde yer alan (Açıklama sütununda görünen) ifadeye bakılarak gönderilmesi gerekli evrakları Staj Başlama Dönemi olan 1 Temmuz 2013 tarihi mesai bitimine kadar göndermiş olmalarıdır. Aksi takdirde yaz stajı uygulamanız geçerli olmayacak ve bu sebepten mezun durumdayken mezuniyetinizi uzatmış olacaksınız.
ADALET 1. SINIF NİHAİ LİSTE
ADALET 2. SINIF NİHAİ LİSTE
Açıklama sütununda yer alan ifadeye bakılarak ;
MUAF : Adalet – Hukuk Hizmetlerinde çalıştığını beyan ederek Zorunlu Staj Uygulamasından muaf tutulan öğrencilerin durumu.
KABUL : Staj Başlangıç ve Bitiş tarihleri iş günü hesabı ile(Hafta sonu tatilleri, resmi dini ya da milli bayram günleri çıkartılarak) doğru hesaplanarak ve staj yeri uygun bulunan öğrencilerin durumu.
STAJ BİTİŞ TARİHİ DÜZELTİLDİ: Staj başlama tarihlerini doğru belirleyerek Bitiş tarihlerini doğru hesaplayamayan (iş günü hesabı yapamayan ya da resmi bayram günlerini çıkartmayan) öğrencilerin durumu. Açıklama bölümünde bu ifadeyi gören arkadaşlar;
1- Staj Başlama ve Bitiş tarihlerini bizim yayınlamış olduğumuz listedeki gibi olması gerektiğini Staj yapacakları yere bildirmeleri gerekmekte ve İş Yeri Kabul Formu adlı belgeyi yeniden düzenlemeleri gerekmektedir. Yeniden düzenlenen EK-4 (İş Yeri Kabul Formu) adlı belge 0 312 319 60 05 numaralı telefona fax olarak 01.07.2013 tarihi mesai bitimine kadar gönderilmelidir.
2- Staj yapan öğrencilerimiz adına bu tarihler arasında “bizim düzeltmiş olduğumuz tarihler arasında” okulumuz tarafından sgk primi yatacağından bu husus çok önemlidir. Bu tarihlere uyulmadığı takdirde staj dosyanız reddedilecek ve oluşan kamu zararı(sgk primleri yatması münasebetiyle) tarafınıza rücu edilecektir.
EVRAK GELMEDİ : Zorunlu Staj Uygulamasını yapmak üzere dosya göndermeyen öğrencilerin durumu. Bu arkadaşlarımıza stajlarını tamamlamadıkları sürece mezun olamayacaklarını önemle hatırlatırım.
STAJ KOORDİNATÖRÜNÜ ARAYINIZ: Zorunlu yaz stajı uygulamasına ait kabul belgelerini tümüyle yanlış düzenleyen öğrencilerin durumu. Lütfen admyo.ankara.edu.tr adresinde yer alan Staj ile ilgili yazıları dikkatlice okuyunuz. Ya da şahsıma 0 312 595 52 78 nolu telefondan ulaşınız.
GABNO YETERSİZ : GABNO değeri 1,80 değerinden düşük olan ve Staj Yönergesine göre bu yıl stajlarını yapamayacak öğrencilerin durumu.
Staj Süresince ve Bitiminde Yapılması Gerekenler;
Staj Süresince:
1- Öğrenci stajını Ek-3 de belirttiği tarihler arasında yapmak zorundadır. 3 günden fazla hastalık kaza ya da herhangi bir mazereti durumunda öğrencinin stajı kesilir ve bunu Yüksekokul Müdürlüğüne bildirmek zorundadır.
2- Öğrenciler teslim edecekleri staj dosyası için, aşağıda bağlantısı verilen EK 9 ve EK 10 numaralı formları indirip; EK 10 ‘u her gün doldurmak suretiyle staj eğitimi süresince yaptıkları çalışmaları rapor edeceklerdir.
3- Öğrenciler çalışmalarıyla ilgili örnekleri mesleki bilgi, beceri ve deneyimlerini raporlarına eklemek zorundadırlar. Bu çalışma mutlaka bilgisayar ortamında yapılmalıdır.
Staj Süresince Kullanılacak Evraklar

 
Staj Bitiminde:
1- Hazırlanan staj dosyası belirtilen son tarihte (6 Eylül 2013 ) Yüksekokul Müdürlüğüne ulaştırılır.
2- Ayrıca işveren tarafından yapılacak değerlendirmenin yer aldığı EK 8 nolu form işveren tarafından imzalanıp mühürlenerek kapalı zarf içinde ulaştırılmalıdır.
3- Ankara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen haklı ve geçerli mazeretleri sebebiyle Staj dosyasını zamanında teslim edemeyen öğrencilere 15 günlük ek süre tanınır. Bu durumda bir dilekçe ile Yüksekokul Müdürlüğüne başvurulmalıdır.
4- İşyeri öğrenci değerlendirme formu ve staj dosyasının öngörülen usulde yüksekokula tesliminden öğrenci sorumludur.
5- Stajlarını yapmayan öğrencilere kesinlikle mezuniyet belgesi veya diploma verilmez.
6- Komisyon tarafından değerlendirmeye alınan staj dosyalarının kabul veya reddine ilişkin listeler 13 Eylül 2013 tarihinde ilan edilir.
Staj Tamamlandığında Gönderilecek Belgeler (Lütfen sıralamaya uygun olarak yarım kapaklı dosya ile teslim ediniz)

Geçtiğimiz yıllarda hazırlanan siz öğrencilerimize yardımcı olabileceğini düşündüğümüz ÖRNEK STAJ DOSYASIna http://admyo.ankara.edu.tr adresimizden ulaşabilirsiniz.
Tüm öğrencilerimize yapacak oldukları Yaz Stajlarında kolaylıklar diler, yapılması gerekli hususları dikkatle ve özenle yapmaları gerektiğini bir defa daha hatırlatmak isterim.
Görüşmek dileğiyle esen kalın…
Öğr. Gör.Meral GÜNEŞ ERGİN
ADALET PROGRAMI Staj Koordinatörü